قابل توجه دانشجویان کارشناسی روزانه متقاضی خوابگاه ( دختر و پسر )

راهنمای انتخاب اتاق

لیست دانشجویان کارشناسی دختر روزانه واجدشرایط خوابگاه های دولتی نوع یک

لیست دانشجویان پسر کارشناسی روزانه واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع یک

قابل توجه دانشجویان شبانه دختر متقاضی خوابگاه نوع دو

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی روزانه متقاضی خوابگاه دولتی نوع یک ( دختر و پسر )