اطلاعيه -اختصاص کارت دانشجويي

اطلاعيه اخرين مهلت ثبت چهره (۲)

اطلاعيه دانلود عکس پرسنلي

اطلاعيه رزرو غذا-شماره

اطلاعيه نام کاربري و رمز عبور غذا-ورودي هاي جدید

اطلاعيه هزينه غذاي خورده نشده