*هفته خوابگاه های دانشجویی گرامی باد.

* خوابگاه نمونه مطلوب ازتجلی زیست اجتماعی است.

** هفته خوابگاه های دانشجویی **

 

* معاشرت صمیمانه ومبتنی برحس نوع دوستی، زندگی خوابگاهی را شیرین وخاطره انگیز می کند.

* تعامل،مدارا،مشارکت فعال وتبادل تجارب موفق ازجمله برکات زندگی خوابگاهی است. 

** برنامه های هفته خوابگاه دانشجویی **