با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در حوزه فناوری دانشگاه در خصوص بهینه سازی و ارتقا سرور سامانه آموزش دانشگاه، به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ می رساند در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۷ ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر نسبت به انتخاب واحد آزمایشی خود برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ اقدام نمایند.

ضمناً به اطلاع می رسد این دسته از دانشجویان لازم است تا انتخاب واحد نهایی و حقیقی خود را طبق تقویم آموزشی در روزهای از پیش تعیین شده (۱۳۹۵/۱۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۱۱/۱۲) انجام دهند.