قابل توجه دانشجویان گرامی

فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری از تاریخ ۹۶/۰۹/۱۱  فعال می گردد، دانشجویان در صورت عدم تکمیل در مهلت مقررمجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشند. آخرین مهلت تکمیل فرم مذکور ۹۶/۱۰/۲۰ می باشد؛
شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت نظر خاص دانشجوی خاص نمی باشد.

                                                                       مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت