مدیریت فرهنگی و مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی  دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

جلسه معارفه دانشجویان بین المللی نوورود

باحضورریاست ومدیران دانشگاه (به صورت حضوری و مجازی)

         زمان: چهارشنبه، ۱۲ ابان، ساعت ۱۲

 لینک ورود:

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/ali-fdd-a9w