اعضای حقیقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب شدند
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری طی احکام جداگانه اعضای حقیقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری را منصوب کرد.
بر این اساس حجت الاسلام دکتر وحید فرهیخته شهرستان سبزوار و پدر شهید، پیشکسوت و اولین عضو هیات علمی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری و آقایان فتاحی از فرهیختگان شهرستان و پدر شهیدان فتاحی و ماستیانی هنرمند برجسته و صاحب نام شهرستان، به مدت دوسال به عنوان اعضای حقیقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری منصوب گردیدند.
گفتنی است مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان اولین مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور به زودی و طی مراسمی با حضور مسئولان وزارت علوم و شهرستان افتتاح می شود.