اعضای شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه اعلام شدند

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه اعضای شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه معرفی شدند

اعضای جدید شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی به شرح زیر می بشاند:

سرکار خانم ملیحه کریمی – دبیر جلسات شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

آقای دکتر حسین شاد – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای دکتر بهرام سیاوش پور – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای دکتر حسن استاجی – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای دکتر احسان امیری راد – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای مهندس زجاجی – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای دکتر رضا روشنفکر – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای مهندس نصرتی پور – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای دکتر علی اصغر صادقی – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی

آقای حسین سحرخیز – عضو شورای مشورتی برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی