اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور از ۳۰۰ عنوان فرصت مطالعاتی در حوزه صنعت برخوردار می‌شوند.