بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۳

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در هجدهمین شورای صنفی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا و به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویانی که اعلام داوطلبی نموده و اسامی آنان در لیست داوطلبان واجد شرایط ثبت نگردیده  در صورت اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی خود می توانند صرفا تا  روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۲۴  اعتراض مکتوب خود را به کمیته نظارت بر انتخابات مستقر در معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، ارائه نمایند.

 

لیست اسامی واجدین شرایط