نظر به اینکه برخی از داوطلبان مصاحبه دکتری در رشته مهندسی متالورژی زیر موفق به حضور در جلسه حضوری مصاحبه نشده اند، لذا تاریخ  ۶ تیر ماه ۱۴۰۱ به عنوان تاریخ دوم برای مصاحبه در این رشته از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی اعلام شد.