اعلام زمان شروع تبلیغات نامزدهای عضویت در چهاردهمین دوره شورای صنفی رفاهی دانشجویان

به اطلاع می رساند:

نامزدهای عضویت درشورای صنفی-رفاهی دانشجویان می توانند از روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۳ لغایت دوشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۵ بارعایت ضوابط و موازین مشروحه ذیل اقدام به تبلیغات نمایند.

۱-زمان پایان فعالیت های انتخاباتی ساعت ۲۱ روز دوشنبه ۵ آبان می باشد.

۲-اندازه عکس و پوستر تبلیغات داوطلبان حداکثر درقطع A3 مجاز می باشد.

۳-محل نصب عکس و پوستر نامزدها صرفا”تابلوهای اعلانات خوابگاه های دانشجویی یا تشکل های دانشجویی و غذاخوری دانشجویی تعیین می گردد.

تبصره: نشریات دانشجویی که ازدانشگاه مجوز فعالیت اخذ نموده اند حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند.

۴-داوطلبان وطرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده وتنها می توانند شایستگی خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمایند وهرگونه هتک حرمت وحیثیت داوطلبان ممنوع بوده وبا متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

گفتنی است رعایت کامل ضوابط مزبور یکی از شاخص های مهم تاییدنهایی  منتخبین، توسط کمیته نظارت برانتخابات  شورای صنفی-رفاهی دانشجویان می باشد.

ردیف نام خانوادگی نام شماره دانشجویی مقطع تحصیلی رشته کدانتخاباتی
۱ آرمون کوشکی سهیلا ۹۱۱۲۳۱۳۳۰۲ کارشناسی برق-قدرت ۰۱
۲ احتشامی ملیحه ۹۱۱۲۲۷۱۲۴۷ کارشناسی حقوق ۰۲
۳ احمدی زرنق معصومه ۹۰۱۲۳۰۸۲۷۰ کارشناسی مکاترونیک ۰۳
۴ ارجمند بهاره ۹۱۱۲۷۳۲۲۵۰ کارشناسی فیزیک ۰۴
۵ برزوئی علی ۹۰۲۲۳۰۵۵۵۲ کارشناسی برق ۰۵
۶ بیات الهه ۹۰۱۲۶۲۱۴۲۱ کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی ۰۶
۷ بیات مهدی ۹۰۲۲۷۳۳۱۸۳ کارشناسی فیزیک هسته ای ۰۷
۸ تقی زاده رضا ۹۰۱۲۱۷۱۱۳۱ کارشناسی ریاضیات ۰۸
۹ توحیدی سجاد ۹۰۲۲۹۳۱۲۷۸ کارشناسی شیمی ۰۹
۱۰ حاج محمدخانی محمد ۹۱۲۲۱۰۷۱۹۲ کارشناسی مرمت ۰۱۰
۱۱ حبیبی پور ناهید ۹۱۱۲۳۱۳۱۷۵ کارشناسی برق-قدرت ۰۱۱
۱۲ خاتونی علی ۹۲۲۲۲۱۹۰۶۰ کارشناسی فلسفه ۰۱۲
۱۳ خدابنده لو یاسر ۹۱۱۲۳۰۵۳۵۹ کارشناسی الکترونیک ۰۱۳
۱۴ رجبی گلستانی زهرا ۹۱۱۲۲۷۱۲۵۸ کارشناسی حقوق ۰۱۴
۱۵ رحمتی معصومه ۹۱۲۲۸۰۲۱۵۸ کارشناسی مکانیک ۰۱۵
۱۶ رحیم زاده وحید ۹۱۲۲۱۰۶۲۹۱ کارشناسی معماری ۰۱۶
۱۷ روکی میثم ۹۱۲۲۹۳۱۱۱۸ کارشناسی شیمی ۰۱۷
۱۸ سردارآبادی امین ۹۰۲۲۸۰۲۱۳۸ کارشناسی مکانیک ۰۱۸
۱۹ شبانیان قهرودی مهدی ۹۲۱۲۳۰۸۰۴۹ کارشناسی مکاترونیک ۰۱۹
۲۰ صالح نیا الهام ۹۱۱۲۲۷۱۲۱۴ کارشناسی حقوق ۰۲۰
۲۱ عارفی شهربابک وحید ۹۳۱۳۳۱۲۰۵۰ کارشناسی ارشد مکاترونیک ۰۲۱
۲۲ علیزاده صمد ۹۱۱۲۸۲۱۱۶۷ کارشناسی زیست شناسی عمومی ۰۲۲
۲۳ عیسی پور محمد ۹۱۱۲۲۷۱۴۱۸ کارشناسی حقوق ۰۲۳
۲۴ قاضی زاده ابوالفضل ۹۱۱۲۳۱۰۲۶۷ کارشناسی کامپیوتر ۰۲۴
۲۵ ناصری فاطمه ۹۱۱۲۸۲۱۳۲۷ کارشناسی زیست شناسی عمومی ۰۲۵
کمیته اجرایی چهاردهمین دوره انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویان

اسامی نامزدهای عضویت درچهاردهمین دوره شورای صنفی- رفاهی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا-سال تحصیلی۹۴-۹۳