اعلام زمان شروع تبليغات نامزدهاي عضويت در چهاردهمين دوره شوراي صنفي رفاهي دانشجويان

به اطلاع مي رساند:

نامزدهاي عضويت درشوراي صنفي-رفاهي دانشجويان مي توانند از روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۳ لغايت دوشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۵ بارعايت ضوابط و موازين مشروحه ذيل اقدام به تبليغات نمايند.

۱-زمان پايان فعاليت هاي انتخاباتي ساعت ۲۱ روز دوشنبه ۵ آبان مي باشد.

۲-اندازه عكس و پوستر تبليغات داوطلبان حداكثر درقطع A3 مجاز مي باشد.

۳-محل نصب عكس و پوستر نامزدها صرفا”تابلوهاي اعلانات خوابگاه هاي دانشجويي يا تشكل هاي دانشجويي و غذاخوري دانشجويي تعيين مي گردد.

تبصره: نشريات دانشجويي كه ازدانشگاه مجوز فعاليت اخذ نموده اند حق تبليغ له و يا عليه داوطلبان انتخاباتي را تحت هر عنوان ندارند.

۴-داوطلبان وطرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده وتنها مي توانند شايستگي خود يا داوطلب موردنظرشان را مطرح نمايند وهرگونه هتك حرمت وحيثيت داوطلبان ممنوع بوده وبا متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

گفتني است رعايت كامل ضوابط مزبور يكي از شاخص هاي مهم تاييدنهايي  منتخبين، توسط كميته نظارت برانتخابات  شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان مي باشد.

رديف نام خانوادگی نام شماره دانشجویی مقطع تحصیلی رشته کدانتخاباتی
۱ آرمون كوشكي سهيلا ۹۱۱۲۳۱۳۳۰۲ کارشناسی برق-قدرت ۰۱
۲ احتشامي مليحه ۹۱۱۲۲۷۱۲۴۷ کارشناسی حقوق ۰۲
۳ احمدي زرنق معصومه ۹۰۱۲۳۰۸۲۷۰ کارشناسی مكاترونيك ۰۳
۴ ارجمند بهاره ۹۱۱۲۷۳۲۲۵۰ کارشناسی فيزيك ۰۴
۵ برزوئي علي ۹۰۲۲۳۰۵۵۵۲ كارشناسي برق ۰۵
۶ بيات الهه ۹۰۱۲۶۲۱۴۲۱ كارشناسي زبان وادبيات انگليسي ۰۶
۷ بيات مهدي ۹۰۲۲۷۳۳۱۸۳ كارشناسي فيزيك هسته اي ۰۷
۸ تقي زاده رضا ۹۰۱۲۱۷۱۱۳۱ کارشناسی رياضيات ۰۸
۹ توحيدي سجاد ۹۰۲۲۹۳۱۲۷۸ کارشناسی شيمي ۰۹
۱۰ حاج محمدخاني محمد ۹۱۲۲۱۰۷۱۹۲ کارشناسی مرمت ۰۱۰
۱۱ حبيبي پور ناهيد ۹۱۱۲۳۱۳۱۷۵ کارشناسی برق-قدرت ۰۱۱
۱۲ خاتوني علي ۹۲۲۲۲۱۹۰۶۰ کارشناسی فلسفه ۰۱۲
۱۳ خدابنده لو ياسر ۹۱۱۲۳۰۵۳۵۹ کارشناسی الكترونيك ۰۱۳
۱۴ رجبي گلستاني زهرا ۹۱۱۲۲۷۱۲۵۸ کارشناسی حقوق ۰۱۴
۱۵ رحمتي معصومه ۹۱۲۲۸۰۲۱۵۸ كارشناسي مكانيك ۰۱۵
۱۶ رحيم زاده وحيد ۹۱۲۲۱۰۶۲۹۱ كارشناسي معماري ۰۱۶
۱۷ روكي ميثم ۹۱۲۲۹۳۱۱۱۸ كارشناسي شيمي ۰۱۷
۱۸ سردارآبادي امين ۹۰۲۲۸۰۲۱۳۸ كارشناسي مكانيك ۰۱۸
۱۹ شبانيان قهرودي مهدي ۹۲۱۲۳۰۸۰۴۹ كارشناسي مكاترونيك ۰۱۹
۲۰ صالح نيا الهام ۹۱۱۲۲۷۱۲۱۴ كارشناسي حقوق ۰۲۰
۲۱ عارفي شهربابك وحيد ۹۳۱۳۳۱۲۰۵۰ كارشناسي ارشد مكاترونيك ۰۲۱
۲۲ عليزاده صمد ۹۱۱۲۸۲۱۱۶۷ كارشناسي زيست شناسي عمومي ۰۲۲
۲۳ عيسي پور محمد ۹۱۱۲۲۷۱۴۱۸ كارشناسي حقوق ۰۲۳
۲۴ قاضي زاده ابوالفضل ۹۱۱۲۳۱۰۲۶۷ كارشناسي كامپيوتر ۰۲۴
۲۵ ناصري فاطمه ۹۱۱۲۸۲۱۳۲۷ كارشناسي زيست شناسي عمومي ۰۲۵
كميته اجرايي چهاردهمين دوره انتخابات شوراي صنفي-رفاهي دانشجويان

اسامي نامزدهاي عضويت درچهاردهمين دوره شوراي صنفي- رفاهي دانشجويان به ترتيب حروف الفبا-سال تحصيلي۹۴-۹۳