فهرست متقاضیان دعوت شده به مصاحبه حضوری مقطع دکتری استعدادهای درخشان و نتایج اولیه پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد در وب سایت دفتر استعدادهای درخشان اعلام شد.
متقاضیان جهت مشاهده نتایج به سایت این دفتر به نشانی   https://www.hsu.ac.ir/talent  مراجعه فرمایند.