اعلام مرحله دوم واجدین شرایط اسکان در خوابگاه پسران- اندیشه ۱(کلیک کنید)