اعلام مرحله دوم واجدین شرایط اسکان غیر رسمی در خوابگاه پسران- اندیشه ۱(کلیک کنید)