ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعداد درخشان ، به اطلاع می رساند : نتیجه اولیه پذیرش بدون آزمون – سهمیه استعداددرخشان ) از طریق لینک ذیل قابل مشاهده می باشد .