هم‌زمان با روز درختکاری،در همکاری مشترک استادان ادبیات و زبان فارسی و پشتیبانی معاونت پژوهشی و فناوری، کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری، فاز یک موزۀ زیست‌بوم‌گرایی ایران افتتاح شد.
در نخستین نشست تخصصی زیر سایۀ کتاب که به همت کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شد، حاضران به بحث و بررسی پیرامون موضوع «زیست‌بوم‌گرایی در ایران» پرداختند. این نشست تخصصی که به تاریخ چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۲ در مجتمع موزه‌های دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شد، به ارائۀ دستاوردهای دورۀ پسادکتری دکتر هستی قادری سهی و نیز معرفی آثار زیست‌بوم‌گرایانه فارسی اختصاص یافت. دبیر نشست، دکتر محمودرضا سلیمانی (مدیر موزۀ دانشگاه حکیم سبزواری) از نشانه‌های وجود این نگرش در یافته‌های باستان‌شناسی گفت: «نگاه به تاریخ ایران و یافته‌های باستان‌شناسی، به ما اثبات می‌کند که ما ایرانیان در این سرزمین بی‌قرار، برای بقای زیست‌بوم خود، راهکارهایی منحصر به فرد داشته‌ایم».
دکتر مهیار علوی مقدم (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری) به عنوان استاد شاخص دورۀ پسادکتری و ناظر علمی اجرای موزۀ زیست‌بوم‌گرایی ایران، وارد شدن به مسائل زیست‌محیطی از منظر ادبیات را یکی از راه‌‌حل‌های قابل اتکا برای گذار از مشکلات زیست‌محیطی دانست.
دکتر هستی قادری سهی، پیشنهاد دهنده ایده تاسیس موزۀ زیست‌بوم‌گرایی، در این نشست پژوهشی که با اختتامیۀ دورۀ پسادکتری وی همراه بود، به سخنرانی پیرامون ضرورت آشنایی جامعه با زیست‌بوم‌گرایی پرداخت. او تغییر نگرش به زیست‌بوم و ادراک حرمت حیات را یگانه راه حل مشکلات زیست‌محیطی دانست. وی ضمن سخنرانی خود به تبیین ظرفیت‌هایی پرداخت که در اندیشۀ ایرانیان پیش از اسلام و نیز روایات شیعی پس از اسلام وجود دارد و می‌تواند موجب تقویت نگرش زیست‌بوم‌گرا میان ایرانیان گردد.
پس از این سخنرانی موزۀ زیست‌بوم‌گرایی با حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر محمّدابراهیم حاجی‌آبادی افتتاح شد. دکتر حاجی‌آبادی پس از افتتاح این موزه گفت: «گسترش فعالیت‌های موزۀ زیست‌بوم‌گرایی ایران با رویکرد ترویجی، می‌تواند به ادراک عمومی از راهکارهای برون‌رفت از بحران بینجامد».
دکتر علی صادقی منش، رئیس کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری، پس از افتتاح این موزه گفت:«رمز تاب‌آوری ایرانیان در این زیست‌بوم، بازشناخت تجربیات چندهزارسالۀ نیاکان از زیستن در این فلات است؛ موزۀ زیست‌بوم‌گرایی می‌تواند فرصتی دانشورانه برای ادراک راهکارهای فراموش‌شده برای غلبه بر چالش‌های این زیست‌بوم باشد». وی ضمن تجلیل از پشتیبانی ویژۀ معاونت پژوهشی این دانشگاه از شکل‌گیری موزه‌ها، بر حمایت کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری از ایجاد موزه‌های مفهومی و نوگرا با هدف ترویج تاب‌آوری تأکید کرد.
سلسله نشست‌های زیر سایۀ کتاب، از ابتکارات کتابخانۀ مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه حکیم سبزواری است که با پشتیبانی معاونت پژوهش و فناوری و طبق مصوبۀ هیأت رئیسه هر ماه یک بار برگزار می‌شود و به یکی از مسائل روز ایران و جهان اختصاص می‌یابد. در این نشست‌ها یکی از استادان دانشگاه، به عنوان دبیر و سخنران نخست، به مدت ۱۵ دقیقه به طرح موضوع، معرفی کتاب‌های راهبردی در آن زمینه و نیز مدیریت بحث و گفت‌وگو میان حاضران (استادان و دانشجویان حاضر) می‌پردازد و در نهایت کتابخانۀ مرکزی به خرید شش عنوان کتاب، از کتب معرفی شده (در صورت موجود نبودن در کتابخانۀ مرکزی) خواهد پرداخت. شعار ویژۀ این نشست‌ها از این قرار است: «زیر سایۀ کتاب، ما به هم، ما به قله می‌رسیم».