دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون های کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت خوش درخشیدند و چندین رتبه تک رقمی را بدست آوردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه معظم کامل دانشجوی رشته علوم  و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه یک در رشته علوم محیط زیست در آزمون ارشد ۱۴۰۰ شد.

بر اساس این گزارش دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون ارشد ۱۴۰۰ خوش درخشیدند و سه رتبه تک رقمی را از آن خود کردند.

رتبه های تک رقمی دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون ارشد ۱۴۰۰ عبارتند از سیده مینا موسوی: رتبه ۲ کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی، ریحانه صادقی سمرجانی : رتبه ۲ کارشناسی ارشد جامعه شناسی و ساناز حقیقی: رتبه ۸ کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی.

زینب جنگی دانشجوی رشته روانشناسی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در رشته روانشناسی بالینی شد.

همچنین ارسلان پهلوسای دانشجوی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری رتبه ۶ رشته فیزیولوژی پزشکی آزمون ارشد وزارت بهداشت و رتبه ۵ رشته فیزیولوژی جانوری آزمون ارشد وزارت علوم را کسب کرد.

ستاره حسن آبادی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری  نیز موفق کسب رتبه ۵ رشته فوتونیک و میلاد سلطانی دانشجوی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۶ رشته اکتشافات در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ شد.