پس از انتشار مقاله مشترک دکتر علیرضا انتظاری عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومرفولوژی و دکتر فاطمه میوانه محقق دوره پسادکتری با گروهی از محققین کشور سوئد و انتشار آن در مجله Nature Climate Change  با ضریب۲۰/۸۹۳ ، مقاله ی دیگری از نامبردگان بصورت مشترک با پژوهشگران استرالیایی با عنوان :

Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study   

در نشریه The Lancet Planetary Health از مجموعه نشریات The Lancet(IF: 79.321) که دارای ضریب تاثیر ۱۹/۱۷۳ و در ردیف مجلات Q1 است ، به چاپ رسید .                                                       

در این پژوهش تحلیل جهانی، منطقه ای و ملی مربوط به مرگ و میر با دمای نامطلوب محیط از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ طی یک مدل سازی سه مرحله ای انجام شد. برای مدل سازی، داده های سری زمانی مربوط به مرگ و میر(۱۳۰ میلیون مرگ و میر در سراسر جهان) و دمای محیط از ۷۵۰ مکان در ۴۳ کشور و پنج متا پیش بینی در یک شبکه‌بندی  جمع آوری و از طریق استراتژی تجزیه و تحلیل سه مرحله ای ارتباط درجه حرارت و مرگ و میر برای هر مکان با استفاده از رگرسیون سری زمانی اجرا و یک مدل رگرسیون چند متغیره بین برآورد های خاص مکان و پیش بینی های مرگ و میر طراحی گردید. شبکه بندی‌ها بر اساس تقسیمات منطقه ای سازمان ملل مد نظر قرار داده شده است. حدود ۵ میلیون از مرگ و میرها در سراسر جهان(۵۲/۸% مرتبط با دماهای نامطلوب حداقل و ۹۱/۰% مرتبط با دماهای نامطلوب حداکثر) در نتیجه درجه حرارت های نامطلوب رخ داده است.

 نتایج همچنین گویای این واقعیت است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۴ مرگ و میر ناشی از اقلیم وجود داشته که از حیث پراکنش جغرافیایی متفاوت بوده است. حدود ۴۹% از این مرگ و میرها متعلق به آسیا بوده است. در اروپای شرقی بیشترین میزان مرگ و میر بیش از حد مربوط به گرما و در جنوب صحرای آفریقا بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از سرما بیشتر است.

از سال ۲۰۰۰-۲۰۰۳ تا  ۲۰۱۶-۲۰۱۹، نسبت جهانی مرگ و میر ناشی از سرما با ۰/۵۱- درصد تغییر کرده و نسبت مرگ و میر جهانی ناشی از گرما ۰/۲۱% افزایش یافته است که منجر به کاهش خالص نسبت کلی مرگ و میر می شود. بیشترین کاهش در میزان کلی مرگ و میر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.

 لینک دسترسی به این مقاله:

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4