در آخرین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری افزایش حق تشویق مقالات منتشر شده در نشریات معتبرjcr و مجلات علمی و پژ<هشی دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد با موافقت اعضا به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بر اساس این مصوبه با افزایش حق التشویق مقالات دانشجویان مقطع دکتری حداکثر یک میلیون تومان و برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ششتصد هزارتومان موافقت شد.