به اطلاع متقاضیان ثبت نام در دوره های بدون کنکور( استعداد درخشان) دانشگاه حکیم سبزواری می رساند، سه رشته گرایش جدید زبان و ادبیات فارسی، ژئومورفولوژی و فیزیولوژی ورزشی جهت پذیرش در مقطع دکتری استعداد درخشان دانشگاه حکیم سبزواری افزوده شد. در پی افزوده شده این سه رشته جدید مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ تمدید شده است . متقاضیان می توانند به سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

www.hsu.ac.ir/talent