زمان انتخابـات الکترونیکی برای انتخـاب اعضای کارگروه های تخصصـی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی ۱۳ الی ۱۵ بهمن ماه اعلام شد.

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند با شماره ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه آموزش عالی به آدرس http://hes.msrt.ir  شده و حداکثر به ۱۵ تن از نامزدهای معرفی شده رای دهند.

شایان ذکر است نامزدهای معرفی شده در لیست اعضای هیات علمی، متناسب با رشته تخصصی همان فرد می باشد.