انتخابات شورای بانوان دانشگاه با حضور اعضای هیات علمی و کارمندان خانم دانشگاه برگزار شد.

طی این جلسه که با حضور اکثریت کارکنان خانم برگزار گردیداز بین ۱۰ کاندید، ۶ نفر (۳ عضو هیات علمی و ۳ نفر کارمند) به شرح زیر انتخاب شدند:

دکتر سکینه محبی امین

دکتر تکتم حجار

مهندس زهره فصیح فر

طیبه مهرآبادی

ملیحه کریمی

اشرف السادات اقدسی