به اطلاع می رساند امور خوابگاه ها در نظر دارد با توجه به فرا رسیدن هفته خوابگاه های دانشجویی در اردیبهشت ماه به اتاق های نمونه خوابگاهی جوایزی را اهدا نماید لذا دانشجویانی که متقاضی تکمیل فرم خودارزیابی اتاق های نمونه خوابگاهی می باشند به لینک فرم الکترونیکی که در انتهای همین اطلاعیه آمده مراجعه نموده و فرم مذکور را تا تاریخ ۹۷/۰۲/۰۵ تکمیل نمایند .
بدیهی است فقط از اتاق هایی که ثبت نام نموده اند بازدید به عمل آمده و ارزیابی می شوند.

فرم خود ارزیابی