دکتر علی اصغر مولوی استاد گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری به مدت ۶ سال عنوان “عضو وابسته علمی ارشد” مرکز بین المللی فیزیک نظری پرفسور عبدالسلام در تریسته ایتالیا در حوزه فیزیک پزشکی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این برای دومین بار است که دکتر مولوی استاد تمام فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان محقق وابسته مرکز ICTP انتخاب می شود. این استاد دانشگاه پیشتر بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نیز به عنوان محقق  وابسته میان سال ( ۳۵ تا ۴۵ سال) مرکز ICTP  انتخاب شده بود و در سال ۲۰۱۰ نیز جایزه TRIL این مرکز مهم بین المللی را در حوزه فیزیک پزشکی دریافت نموده است.

گفتنی است برنامه محققین ارشد وابسته در مرکز بین المللی فیزیک پرفسور عبدالسلام  فرصت شش ساله ای که برای محققین بین ۴۶ تا ۶۵ سال به همراه گرنت در نظر گرفته شده است تا در تعامل با محیط علمی وپژوهشی پویا و فعال، جایگاه علم و پژوهش را به طور موثری ارتقا دهند. علاوه بر زمینه های تحقیقاتی در شاخه های مختلف فیزیک و ریاضی، همکاران ارشد ICTP می توانند در زمینه های بین رشته ای نیز تحقیقات کنند.

هر سال تعداد زیادی از محققین سرتاسر دنیا بویژه از کشورهای درحال توسعه برای عضویت در ICTP’s Associateship Scheme فرمهای سوابق پژوهشی و آموزشی خود را ارسال می نمایند و کمیته ای از دانشمندان ارشد هر حوزه نسبت به انتخاب تعداد بسیار معدودی از محققان برای عضویت در مرکز ICTP مبادرت می ورزند.