انتخاب حراست دانشگاه حکیم به عنوان دبیرخانه حراست دانشگاه های منطقه ۹ کشور

پس از برگزاری نخستین نشست مدیران حراست دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم، با عنایت به مصوبات جلسه و به اتفاق آرا، مدیریت حراست دانشگاه به عنوان مسئول دبیرخانه و دبیری حراست دانشگاه های منطقه ۹ کشور انتخاب گردید.

*****

کسب این توفیق را به همکاران ساعی و زحمتکش حراست دانشگاه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه