طرح پژوهشی “تحلیل راهکارهای افزایش میزان عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثیه” با اجرای آقایان دکتر یداله علی نیا،دکتر عباس احسانی سرشت، دکتر احسان اعتمادی، دکتر امیررضا عسکری، دکترمحسن تقی زاده اعضای هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان طرح ارتباط با صنعت برگزیده سال ۱۴۰۰ از طرف اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب شد.

گفتنی است پروژه”راهکارهای افزایش میزان عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثیه” در همکاری مشترک گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت سیمان لار سبزوار انجام شد.

مصاحبه دکتر علی نیا با روابط عمومی دانشگاه در خصوص طرح را اینجا بخوانید.