دبیر فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی دکتر محمد رضا شهابی کاسب عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان روانشناس تیم ملی هندبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام به مسابقات آسیایی منصوب نمود.