پایان نامه رسول سروستان دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پایان نامه برتر در کتاب «پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضامحور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور» معرفی شد.

به گزارش روابط پایان نامه رسول سروستان دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری  با نام«پیش بینی و شبیه سازی سیلاب شهری بر مبنای مدل های هواشناسی و هیدرولوژیکی جهت جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی » به عنوان پایان نامه های تقاضامحور برگزیده کشور در سال ۱۴۰۰ معرفی شد.

استاد راهنمای این پایان نامه دکتر مختار کرمی استادیار گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي دانشگاه حکیم سبزواری و استاد مشاور آن دکتر رضا جاویدی صباغیان  استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری بودند.

 در این کتاب، ۹۰ پایانامه و رساله تقاضامحور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی، معرفی و تشریح شده اند.

کتاب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر تقاضامحور دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از طریق فایل پیوست قابل مشاهده است.

فایل پیوست