دومین شماره فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی(بارویکرد علمی- پژوهشی) به صورت الکترونیکی منتشر شد
علاقمندان جهت مشاهده این شماره می توانند به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:
journals.hsu.ac.ir/

unnamed