رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی از انتشار کتاب عضو هیات علمی این دانشکده با عنوان “ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی”خبر داد.
دکتر حسن صیانتی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ضوابط سرمایه‌گذاری در سازمان تجارت جهانی” تالیف دکتر علی‌رضا پوراسماعیلی استادیارگروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری توسط نشر بنیادحقوقی میزان، یکی از معتبرترین ناشرین متون حقوقی منتشر شد.
وی افزود: این کتاب تلاش می‌کند تا ضوابط یا الزامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در قوانین ایران را شناسایی و موافقت یا مغایرت این الزامات را با مقررات تریمز بررسی کند.
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم ادامه داد:  در فصل اول به بررسی رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد و ضمن تبیین دو مفهوم حمایت از سرمایه‌گذاری و آزادسازی سرمایه‌گذاری، اقدامات جهانی و بین‌المللی در راستای آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت‌نامه‌های مربوط را بررسی می‌کند و بالاخره، دلایل اعمال محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی توسط کشورهای سرمایه پذیر موردبررسی قرار می‌گیرد.
وی عنوان داشت: در فصل دوم در ضمن تشریح دورهای مذاکراتی گات و سازمان تجارت جهانی، این موضوع بررسی می‌گردد که در چه دورهایی سرمایه‌گذاری در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است و چرا از دستور کار خارج شده است. در ادامه نیز مقررات شکلی و ماهوی موافقت‌نامه تریمز به‌تفصیل بررسی می‌شود. بالاخره، چهار الزام ممنوع ازنظر موافقت‌نامه تریمز یعنی الزام سهم داخل، الزام تراز تجاری، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و الزام به فروش کالا در کشور میزبان موردبررسی قرار می‌گیرد و ضمن توضیح هرکدام از این الزامات و آثار و تبعات مثبت یا منفی آن در اقتصاد، تلاش می‌شود تا کدام‌یک از این الزامات در قوانین و مقررات موردتوجه قرار گرفته است.
گفتنی است دکترپوراسماعیلی درحال حاضرمسئولیت مدیریت گروه حقوق رانیزبرعهده دارند.