سه مقاله مستخرج از رساله های سیده سیما قاسمی، اسماعیل محمدنیا و سمانه سلامت اسرمی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست با راهنمایی دکتر مجتبی هادوی فر، عضو هیات علمی گروه محیط زیست در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسید.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مستخرج از پایان نامه خانم مهندس سیده سیما قاسمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان Adsorption of mercury ions from synthetic aqueous solution using polydopamine decorated SWCNTs در ژورنال Water Process Engineering با رتبه Q1 و ضریب تاثیر ۱۷/۳ (۳٫۱۷) در یک کار مشترک با گروه شیمی دانشگاه به چاپ رسیده است. سنتز موفق نانولوله های کربنی عامل دار شده و مناسب برای حذف فلزات سنگین از دستاوردهای این پژوهش بوده است.

همچنین مقاله مستخرج از پایان نامه مهندس اسماعیل محمدنیا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان Kinetics and thermodynamics of mercury adsorption onto thiolated graphene oxide nanoparticles در ژورنال Polyhedron با رتبه Q2 و ضریب تاثیر  ۲٫۲۸ در یک کار مشترک با گروه شیمی آلی دانشگاه پیام نور کرمانشاه به چاپ رسیده است. در این تحقیق نانو ذرات گرافن عامل دار شده برای حذف جیوه و فلزات سنگین از محیطهای آبی با موفقیت سنتز شد.

سومین مقاله نیز مقاله مستخرج از پایان نامه مهندس سمانه سلامت اسرمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان Preparation of nanochitosan-STP from shrimp shell and its application in removing of malachite green from aqueous solutions در ژورنال Environmental Chemical Engineering با رتبه Q1 و Cite Score برابر با ۴٫۰۹به چاپ رسیده است. در یک کار مشترک با گروه محیط زیست دانشگاه گرگان در سنتز و خالص سازی نانوذرات تهیه شده از پوسته میگو و عامل دار کردن آن جهت حذف رنگدانه مالاشیت گرین (Malachite green) از محیطهای آبی موفقیت حاصل گردید. نتایج این تحقیق و جاذب سنتز شده در حذف باقی مانده رنگدانه مالاشیت گرین که جهت ضد عفونی کردن محیط آبی در روند پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد.

Source: خبر