مقاله پژوهشی احسان رضوی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله ی معتبر بین المللی Industrial & Engineering Chemistry Research که توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS Publications) با IF=3.375 و رتبه بندی علمی رتبه Q1 منتشر می شود، به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله با موضوع ” مطالعه ترمودینامیکی رفتار فازی سیستم حاوی ترکیبات هتروسیکلیک نیتروژن دار، اکسیژن دار و گوگرد دار به کمک معادله PC-SAFT” مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی احسان رضوی و حاصل  تحقیقاتی مفصل است که با راهنمایی دکتر علی خوش سیما، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری به رشته تحریر درآمده است.

گفتنی است این مقاله با عنوان

” Phase Behavior Modeling of Mixtures Containing N-, S-, and O-Heterocyclic Compounds Using PC-SAFT Equation of State

به پیش بینی و محاسبه خواص ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی ترکیبات هتروسیکلیک می پردازد. ترکیبات اکسیژن دار، نیتروژن دار و گوگرد دار هتروسیکلیک (مانند تیوفن، پیکولین، پیریدین، پیرولیدین، …) جزء پرکاربردترین حلالها در صنعت دارو، صنایع شیمیایی و صنایع زیرمجموعه نفت می باشند. از طرفی جداسازی بعضی از این مواد به عنوان آلاینده های مواد شیمیایی و سوخت حائز اهمیت است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.9b01429