مقاله دکتر کیوان حجازی، عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی، با عنوان “اثرات ورزش بر بیومارکرهای متابولیک قلبی و نشانگرهای التهابی در کودکان: مروری سیستماتیک و متاآنالیز کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده”

 “Effects of Physical Exercise on Cardiometabolic Biomarkers and Inflammatory Markers in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials“

در مجله معتبر بین المللی Biological Research For Nursing (BRN) با ضریب تاثیر  ۲٫۵۲۲ و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

این مقاله حاصل پژوهش مشترک دکتر کیوان حجازی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و  فلیپ فراری- دانشجوی دکتری برنامه تحصیلات تکمیلی در علوم قلب و عروق، دانشگاه فدرال دو ریو گراند دو سول، پورتو آلگره، برزیل است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10998004221099573