در همكاري مشترك دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی دانشگاه حكيم سبزواري با دانشگاه Regensburg آلمان و موسسه ICSM فرانسه، مقاله با عنوان

 Self-assembly of a short amphiphile in water controlled by superchaotropic polyoxometalates: H4SiW12O40 vs. H3PW12O40

در مجله معتبر بین المللی “Journal of Colloid and Interface Science”،  با IF=7.489  و رتبه بندی علمی Q1 و دسته بندی ۱۰% برتر مجلات (Top 10 Journals) پذيرفته و منتشر شد.

شايان ذكر است كه اين مقاله به همت ایشان طی فرصت مطالعاتی آلمان و زیر نظر پرفسور Werner Kunz و پروفسور Arno Pfitznera از دانشگاه رگنزبورگ آلمان و پروفسور Pierre Bauduin و پروفسور Olivier Diat از موسسه ICSM فرانسه و همکاران ایشان به چاپ رسيده است.

 در این مقاله تأثیر پلی اکسومتال ها به عنوان یون های نانومتریک با دانسیته بار پایین بر القای اثر خودتجمعی (Self-assembly) در آب در حضور گلایکول اتر dipropylene glycol n-propylether (C3P2) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت نیل به این مقصود، از دو پلی اکسومتال H4SiW12O40 (SiW)  و  H3PW12O40 (PW) استفاده شده و تکنیک های نقطه ابری شدن (Cloud point)، پراکنش نور اشعه ایکس (SAXS) و پراکنش نوترونی (SANS)  و تکنیک اسپکتروسکوپی NMR به کار برده شده است.

لینک دسترسی به این مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979720316489