در همكاري مشترك گروه مهندسي نفت دانشگاه حكيم سبزواري، دانشگاه شيراز، و Imperial College London، مقاله ”آناليز آسيب سازند در مقياس حفره: مروري بر روش هاي ديجيتال و تحليلي موجود” در مجله معتبر بین المللی “Advances in Colloid and Interface Science”،  با IF=9.922  و رتبه بندی علمی Q1، پذيرفته و منتشر شد.

شايان ذكر است كه اين مقاله به همت دانشجوي مهندسي نفت دانشگاه حكيم سبزواري، جناب آقاي محمود رضايي زاده، و تحت سرپرستي جناب آقاي مهندس سيد حسن حجي آبادي (دانشگاه حكيم سبزواري)، جناب آقاي دكتر حامد آقايي (دانشگاه شيراز)، و پروفسور مارتين بلانت (Imperial College London) به چاپ رسيده است.

 در این مقاله آسيب سازندي، به عنوان يكي از چالش هاي مهم صنعت نفت در مواجه با محيط متخلخل، روش هاي آناليز آسيب سازند و نتايج آن در پژوهش هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته اند. مهمترين روش هاي آناليز سازند عنوان شده در اين پژوهش شاملdry/cryogenic Scanning Electron Microscopy(SEM)،  X-Ray Diffraction (XRD)، CT-scanning، و  Nuclear Magnetic Resonance (NMR)مي باشند. همچنين، در اين مقاله، مزايا و معايب هريك از روش هاي عنوان شده مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 

لینک دسترسی به این مقاله:

https://authors.elsevier.com/c/1cHOp_2k1s4yM