مقاله دکتر علیرضا انتظاری دانشیار گروه آب و هواشناسی و خانم دکتر فاطمه میوانه محقق پسادکتری با گروهی از محققین اروپایی- امریکایی  با عنوان:

Mortality risk attributable to wildfire-related PM2·۵ pollution: a global time series study in 749 locations

در نشریه The Lancet Planetary Health از مجموعه نشریات The Lancet(IF: 79.321) که دارای ضریب تاثیر ۱۹/۱۷۳ و در ردیف مجلات Q1 10 درصد برتر است ، به چاپ رسید .      

 در این پژوهش خطر مرگ و میر ناشی از آلودگی PM2.5 در اثر آتش سوزی در سطح جهان مورد مطالعه قرار گرفته است.  

برای این مطالعه سری زمانی، داده های مربوط به تعداد مرگ و میر روزانه با علت فوت(همه علل، مرگ و میرهای قلبی و عروقی و علل تنفسی) از ۷۴۹ شهر در ۴۳ کشور و منطقه در طول سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ جمع آوری شد. غلظت روزانه PM2.5 مربوط به آتش سوزی با استفاده از مدل  سه بعدی انتقال مواد شیمیایی GEOS-Chem در رزولوشن ۲۵*۲۵ درجه برآورد شد. ارتباط مواجهه با آلاینده ایجاد شده ناشی از آتش‌سوزیها با مرگ و میر مورد تحلیل شبه پواسون قرار گرفت و نسبت خطر نسبی مرگ و میر سالانه ناشی از این آتش‌سوزی ها محاسبه شد.

مرگ و میرهای تمامی علتهای فوت ، حدود ۷۰ میلیون نفر بوده ( ۱۵ میلیون قلبی و عروقی ، ۷ میلیون تنفسی  و ۴۸ میلیون نفر سایر علل)  . نتایج حاکی از آنست که خطر نسبی محاسبه شده برای کل مرگ و میرها معادل ۰/۶۲ درصد ، مرگ و میرهای قلبی  ۵۵ /۰ درصد و۰/۶۴ درصد برای مرگ و میرهای تنفسی سالانه  در اثرات  تماس با PM2.5 مرتبط با آتش‌سوزی ای رخ داده در جهان بوده است.

لینک دسترسی به این مقاله:

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00200-X.