مقاله پژوهشی نگارش شده مشترک توسط اساتید دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مهندس سید حسن حجی آبادی، دکتر علی صنعتی و دکتر امین کاظمی بیدختی و اساتید دانشگاه شیراز با عنوان” بررسی جامع تجربی، تحلیلی و توموگرافی رئولوژی و رفتار آسیب سازندی سیال حفاری امولسیون معکوس نوین بهبود یافته با نانومواد” در مجله معتبر بین المللی “Journal of Petroleum Science and Engineering”، که جزء ده ژورنال برتر دنیا در زمینه مهندسی نفت (رتبه دوم) و با IF=2.886 و رتبه بندی علمی Q1 است، پذیرفته شد.

 

این مقاله مطالعه ای است بر رفتار جریانی سیالات حفاری با استفاده از نوین ترین مدل های رئولوژیکی و نیز بهبود خصوصیات آن در جهت کاهش آسیب به سازندهای هیدروکربنی با استفاده از نانومواد کربنی پرداخته است. در این مقاله علاوه بر انجام آزمایشات با استفاده از تجهیزات مدرن گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، در یک همکاری موثر علمی با دانشگاه شیراز، از آخرین روش های روز دنیا در بررسی آسیب سازند (Computed Tomgraphy Scan (CT-Scan)) استفاده شده است. نتایج این مقاله قدمی در جهت کاهش آسیب های مخزنی در حین علمیات حفاری و نیز گسترش استفاده از دانش CT-Scan در مهندسی نفت است.

 لینک دسترسی به مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920410519306758