مقاله مشترک دکتر جعفر وطن دوست عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در مجله بین المللیPhytochemistry  با ۴٫۲ =  IFمنتشر شد.

این مقاله با عنوان

Enzyme activity and population genetic structure analysis in wheat associated with resistance to Bipolaris sorokiniana-common root rot diseases

در مجله معتبر بین المللی  Phytochemistry با   که در رتبه بندی نشریات علمی دارای رتبه Q1 است، به چاپ رسیده است. این پژوهش حاصل رساله دانشجوی دکتری مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری، مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بوده است. این مطالعه در زمینه بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های گندم مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی ریشه و  انجام شده است.

لینک مقاله

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942222001248?dgcid=coauthor