مقاله حاصل از پژوهش مشترک غزاله ملك بالا دانشجوي دكتري دانشكده رياضي دانشگاه حكيم سبزواری با راهنمایی دکتر لیلا شریفان و مشاوره دکتر علی برزنونی اعضای هیات علمی گروه ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگر دانشگاه Universidad de Castilla-La Mancha اسپانیا در نشریه Mathematics جز نشریات ده درصد برتر منتشر شد.

دکتر لیلا شریفان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تشریح این پژوهش گفت: مطالعه دستگاههاي ديناميكي متناهي شاخه مهمي از رياضيات است كه كاربرد فراواني در مدلسازي مسايل ساير علوم به ويژه زيست شناسي،فيزيك، شيمي و علوم كامپيوتر دارد.

عضو هیات علمی گروه ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری افزود:  مهمترين مساله در دستگاه هاي ديناميكي شناسايي ساختار تناوبي دستگاه و به ويژه نقاط ثابت آن است در اين مقاله به كمك ابزارهاي تركيبياتي دسته هايي از دستگاه هاي ديناميكي متناهي بولي كه توابع مولفه اي آن مستقل از هم مي باشند مطالعه مي شود و ساختار تناوبي آنها به طور كامل شناسايي مي شود. سپس تركيب دستگاههاي ديناميكي مزدوج از اين دست مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.

گفتنی است این مقاله با عنوان:

On the Periodic Structure of Parallel Dynamical Systems on Generalized Independent Boolean Functions با IF: 1.747 در نشریه Mathematics منتشر شده است.

لينك دسترسي مقاله

 

https://www.mdpi.com/2227-7390/8/7/1088