انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی جذب دانشگاه


طی احکامی جداگانه از طرف جناب آقای دکتر  مجتبی نیاسر، دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
و
جناب آقای یعقوب زنگنه اسدی
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
به مدت چهارسال به عنوان اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه حکیم سبزواری منصوب گردیدند.