دکتر رسول شادنیا معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در احکام جداگانه ای

آقای اسماعیل قانعی سرپرست محترم مدیریت امور دانشجویی را  به عنوان “رئیس کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان” در سال ۱۴۰۳ ؛

  آقای امین علاء الدین مدیر اجرایی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان” در سال ۱۴۰۳ ؛

 خانم فاطمه بنی عباس شهری دبیر شورای صنفی دانشجویان را  به عنوان “دبیر کمیته اجرایی  برگزاری انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان” در سال ۱۴۰۳ ؛

 آقای امیر عباس محمودی را عنوان ” نماینده شورای صنفی در کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان” در سال ۱۴۰۳ ؛

و آقای سید مهدی اخباری همکار محترم حقوقی را به به عنوان ” نماینده دفتر حقوقی دانشگاه در  کمیته نظارت برانتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشجویان در سال ۱۴۰۳ منصوب کردند.