انتصابات جديد در دانشکده مهندسي برق و الکترونيک

با حکم رئيس محترم دانشگاه، مدت زمان تصدي رياست آقاي دکتر مجيد بقائي نژاد به عنوان رئيس دانشکده مهندسي برق به مدت ۲ سال ديگر تمديد و همچنين آقاي دکتر محمد هادي نژاد شاهرخ آبادي به عنوان مدير گروه برق و الکترونيک منصوب گرديد.

***

متن احکام صادره به اين شرح است:

جناب آقاي دکتر مجيد بقايي نژاد
استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه برق

با سلام

با عنایت به تجربیات ارزنده جناب عالی از تاریخ ۹۳/۲/۱۴ به مدت دو سال در سمت “ریاست دانشکده برق و کامپیوتر” منصوب مي نمايم. امید است با استفاده از خرد جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و کارشناسان در پیشبرد اهداف دانشگاه و دانشکده بیش از پیش موفق باشید. انتظار مي رود در برنامه هاي خود تمرکز بر کيفيت آموزشي و پژوهشي مد نظر قرار گيرد.

***

جناب آقاي دکتر محمد هادي نژاد شاهرخ آبادي
استاديار و عضو محترم هيأت علمي گروه برق و الکترونيک

با سلام

نظر به انتخاب جناب عالي در آن گروه آموزشي و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدير گروه برق و الکترونیک” به مدت یک سال منصوب می گردید.

امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کيفيت آموزشي گروه در سايه تعامل و همفکري با ساير اعضاي هيأت علمي گروه بیش از پیش موفق باشید.