انتصابات جدید در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

با حکم رئیس محترم دانشگاه، مدت زمان تصدی ریاست آقای دکتر مجید بقائی نژاد به عنوان رئیس دانشکده مهندسی برق به مدت ۲ سال دیگر تمدید و همچنین آقای دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی به عنوان مدیر گروه برق و الکترونیک منصوب گردید.

***

متن احکام صادره به این شرح است:

جناب آقای دکتر مجید بقایی نژاد
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه برق

با سلام

با عنایت به تجربیات ارزنده جناب عالی از تاریخ ۹۳/۲/۱۴ به مدت دو سال در سمت “ریاست دانشکده برق و کامپیوتر” منصوب می نمایم. امید است با استفاده از خرد جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و کارشناسان در پیشبرد اهداف دانشگاه و دانشکده بیش از پیش موفق باشید. انتظار می رود در برنامه های خود تمرکز بر کیفیت آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار گیرد.

***

جناب آقای دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی
استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه برق و الکترونیک

با سلام

نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه برق و الکترونیک” به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای هیأت علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.