انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه آقایان:
۱- دکتر محمد علی زنگنه اسدی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و علوم محیطی به مدت یکسال به سمت ریاست مرکز پژوهش های جغرافیایی و مطالعات اجتماعی
۲- دکتر احمد حاجی پور، استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق به عنوان رئیس پردیس خودگردان
۳- دکتر حسن دلبری، استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
۴- دکتر محسن عباسپور، عضو هیأت علمی گروه شیمی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه شیمی
۵- دکتر احمد فغانی، عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع
۶- محمد باقری سبزوار، سرپرست گروه فلسفه و حکمت اسلامی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
۷- و سرکار خانم دکتر بهناز طلوع حقیقی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض، به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه ریاضی محض ،

منصوب گردیدند.

***

انتصاب همکاران گرامی را تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق و بهروزی ایشان را خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه