انتصابات جديد در دانشگاه

طي احکامي جداگانه از طرف رياست محترم دانشگاه آقايان:

۱- دکتر محمد علي زنگنه اسدي، دانشيار و عضو هيأت علمي گروه جغرافيا و علوم محيطي به مدت يکسال به سمت رياست مرکز پژوهش هاي جغرافيايي و مطالعات اجتماعي

۲- دکتر احمد حاجي پور، استاديار و عضو هيأت علمي گروه مهندسي برق به عنوان رئيس پرديس خودگردان

۳- دکتر حسن دلبري، استاديار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي به عنوان مدير روابط عمومي و امور بين الملل

۴- دکتر محسن عباسپور، عضو هيأت علمي گروه شيمي به مدت يکسال به عنوان مدير گروه شيمي

۵- دکتر احمد فغاني، عضو هيأت علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، به مدت يکسال به عنوان مدير گروه علوم قرآن و حديث و تاريخ تشيع

۶- محمد باقري سبزوار، سرپرست گروه فلسفه و حکمت اسلامي به مدت يکسال به عنوان مدير گروه فلسفه و حکمت اسلامي

۷- و سرکار خانم دکتر بهناز طلوع حقيقي، عضو هيأت علمي گروه رياضي محض، به مدت يکسال به عنوان مدير گروه رياضي محض ،

منصوب گرديدند.

***

انتصاب همکاران گرامي را تبريک عرض نموده، از خداوند متعال توفيق و بهروزي ايشان را خواهانيم.

روابط عمومي دانشگاه