انتصابات جدید در دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقایان دکتر حمید وحید، استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی به مدت یکسال، دکتر احمد خواجه ایم، استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی و مهندس علی صنعتی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی نفت نیز تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست گروه مهندسی نفت منصوب گردیدند.

***

همچنین با حکم ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سیروس سالمی، استادیار و عضو هیات علمی گروه شیمی به عضویت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به مدت یک سال منصوب گردید.

انتصاب همکاران ارجمند را تبریک عرض نموده، از خداوند متعال بهروزی و توفیق برای ایشان مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه