انتصابات جديد در دانشگاه

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقايان دکتر حميد وحيد، استاديار و عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي به عنوان مدير گروه علوم سياسي به مدت يکسال، دکتر احمد خواجه ايم، استاديار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي تا اطلاع ثانوي به عنوان سرپرست گروه زبان و ادبيات فارسي و مهندس علي صنعتي، عضو هيأت علمي گروه مهندسي نفت نيز تا اطلاع ثانوي به عنوان سرپرست گروه مهندسي نفت منصوب گرديدند.

***

همچنين با حکم رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر سيروس سالمي، استاديار و عضو هيات علمي گروه شيمي به عضویت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به مدت یک سال منصوب گرديد.

انتصاب همکاران ارجمند را تبريک عرض نموده، از خداوند متعال بهروزي و توفيق براي ايشان مسألت داريم.

روابط عمومي دانشگاه