انتصابات جدید در دانشگاه

طی احکامی جداگانه که در تاریخ ۱۷ دیماه صادر گردیده است، آقایان دکتر محمد علی طالبی، دکتر سید ابوالفضل علوی و دکتر عباس محمدیان،  رؤسای پیشین دانشگاه به مدت یکسال به عنوان مشاوران رئیس دانشگاه منصوب گردیدند.
همچنین دکتر حسین بخشی، عضو هیأت علمی گروه عمران نیز به مدت دو سال به عنوان مدیر طرح های عمرانی دانشگاه منصوب گردید.

و نیز در راستای کیفی سازی و استفاده از فناوری های نوین در طرح های عمرانی آقایان دکتر حسین بخشی، مدیر طرح های عمرانی و عضو هیأت علمی گروه عمران، دکتر بهرام سیاوش پور، عضو هیأت علمی گروه معماری و دکتر شهاب عباس زاده، عضو هیأت علمی گروه معماری نیز به مدت یکسال به سمت عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شدند.